free html5 templates

Revízie OOPP

Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)


Okrem predaja materiálu vykonávame aj jeho periodické revízie - vybavenie pre práce vo výškach, arboristiku, evakuáciu osôb, záchranárstvo, horolezectvo, lanové parky či požičovne.

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi:
vykonať periodickú kontrolu a skúšku osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu najmenej raz za 12 mesiacov
• vykonať skúšku po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby a po extrémnom namáhaní OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

Tieto revízie sa vzťahujú na všetky OOPP, ktoré pracovníka priamo ochraňujú pred pádom. Periodická kontrola a skúška musí preukázať bezchybnosť a funkčnosť každého prvku ochranného systému (postroj, lano, tlmič pádu, karabíny atď.), čo sa zaznamenáva do evidenčnej karty daného OOPP.

Nové vybavenie je potrebné revidovať prvýkrát po 12 mesiacoch od ich uvedenia do prevádzky.
Vybavenie používané na komerčné účely v lanových parkoch, horolezeckých školách, požičovniach, atď. je nutné rovnako revidovať každých 12 mesiacov a viesť jeho evidenciu.

Kontroly OOPP vykonáva osoba odborne spôsobilá na vykonávanie periodických prehliadok OOPP tzv. „revízny technik“. Po revízii technik vystaví protokol o spôsobilosti ďalšieho používania revidovaných OOPP. V protokole je uvedené, či je bezpečné dané OOPP ďalej používať alebo je nutné ich vyradiť.

Najvážnejšie poškodenia OOPP:
• mechanické poškodenie (napr. zárezy)
• tepelné poškodenie textilných a plastových častí
• chemické poškodenie (poleptanie, korózia atď.)
• strata funkcie (únava materiálu, prekročenie životnosti atď.)
• chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok
V prípade záujmu o periodickú prehliadku Vašich OOPP nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na info@polygony.sk

Ak máte záujem stať sa osobou odborne spôsobilou na vykonávanie periodických prehliadok OOPP proti pádu, odporúčame Vám pozrieť si najbližšie vypísané termíny a absolvovať naše 2-dňové školenie. Po jeho úspešnom absolvovaní získate potrebný certifikát a môžete vykonávať periodickú kontrolu OOPP sami.

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram