free website design templates

AUDITY, KONZULTÁCIE,
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Audity, konzultácie a technologické postupy

V oblasti bezpečnosti práce vo výškach realizujeme komplexné projekty vrátane auditov a konzultácií. V zmysle zákona sa prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou rozumie práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Objektívna hrozba nebezpečenstva pádu a následných zranení si preto vyžaduje špeciálnu pozornosť. Zamestnávateľ sa musí venovať nielen bezpečnosti práce vlastných zamestnancov ale aj bezpečnosti všetkých osôb, ktoré vstupujú na pracovisko.

Najúčinnejším prostriedkom zníženia možnosti ohrozenia života a zdravia je prevencia zameraná na vylúčenie alebo obmedzenie rizika, ktoré môže spôsobiť pracovný úraz.

Postup pre vytvorenie bezpečného pracoviska, ktorým Vás radi budeme sprevádzať:

• obhliadka pracoviska
• analýza a vyhodnotenie rizík, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť zamestnanca
• audit existujúcej dokumentácie
• návrh vhodných ochranných opatrení a vypracovanie správy
• tvorba technologických postupov vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá zahŕňa:

1)  zaistenie bezpečnosti na pracovisku a v okolitom ohrozenom priestore
2)  nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných činností, technologický postup prác
3)  bezpečný pracovný postup pre každú pracovnú činnosť
4) druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, napr. lešení, plošín, ...
5) použitie strojov, zariadení, pomôcok a ďalších prostriedkov
6) spôsob zvislej a vodorovnej dopravy osôb a materiálu
7) zamedzenie pádu predmetov
8) spôsob kolektívneho zabezpečenia proti pádu, určenie kotviacich bodov
9) osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia
10) zoznam vhodných ochranných prostriedkov vrátane pravidiel ich bezpečného požívania
11) určenie spôsobu evakuácie osoby po zachytení pádu z výšky alebo do hĺbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu

• inštalácia kotviacich bodov a istiacich systémov tak, aby bol zamestnanec bezpečne zaistený po celý čas
• periodická kontrola postupov a istiacich systémov 

POLYGONY

Telefón

+421 903 564 844


Zdieľajte nás...

Facebook    |    Instagram